Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo ACTÚA

Aviso legal

O acceso e a navegación no sitio web, implican a aceptación expresa e íntegra de todas e cada unha das presentes Condicións xerais, incluídas a Política de privacidade e Cookies, relativa aos fins dos tratamentos dos datos que nos sexan facilitados. Por favor, recomendamos que lea atentamente estas condicións. Agás indicación expresa do contrario, o acceso á información amosada nas páxinas do portal é totalmente gratuíta.

No presente Aviso Legal atoparás información sobre:

1. Identificación Legal.

2. Condicións Xerais de Uso.

3. Obrigas Xerais do Usuario.

4. Participación do usuario en diferentes seccións e ferramentas: Blogs e Comentarios.

5. Propiedade Intelectual e industrial.

6. Enlaces.

7. Responsabilidade.

8. Xurisdición.

1.- IDENTIFICACIÓN LEGAL

En cumprimento coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, os datos identificativos do titular de http://laluzdelasninas.org, son:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA

Calle Maldonado, 1. Planta 3.
28006 Madrid (España)
CIF: G-82409020
Inscrita no Rexistro de Fundacións do Mº do Interior co nº 28/1.127

Para calquera dúbida ou consulta, pode pórse en contacto con nós a través do Télf.: 91.5902672, Fax: 91.5902673 ou correo electrónico: datos@entreculturas.org

O acceso a http://laluzdelasninas.org supón a aceptación expresa do Usuario ás presentes condicións do Aviso legal, que poderán ser modificadas ou substituídas pola Fundación Entreculturas Fe y Alegría en calquera momento e sen previo aviso.

2.- CONDICIÓNS XERAIS DE USO

As seguintes Condicións xerais regulan o uso e acceso ao portal Web http://laluzdelasninas.org, que ten por finalidade ser porta de entrada que ofreza aos usuarios información, servizos e contidos vía web.

Todo usuario con acceso a esta páxina web, deberá aceptar as presentes Condicións xerais, entendéndose a utilización da web coma unha aceptación das mesmas.

Igualmente, esas páxinas, titularidade de terceiros, ás que se pode acceder a través de enlaces e que presentan outras condicións xerais, deberán ser igualmente aceptadas.

O usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos, servizos, noticias, blogs, que están accesíbeis en http://laluzdelasninas.org, suxeitas á Lei é ás presentes Condicións xerais de uso, respectando en todo o momento aos demais usuarios da mesma.

En caso de incumprimento total ou parcial das presentes condicións, a Fundación Entreculturas Fe y Alegría reserva o dereito de denegar o acceso a http://laluzdelasninas.org sen necesidade de previo aviso ao usuario.

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría adoptará todas as medidas ao seu alcance para impedir calquera tipo de conduta contraria ás Leis españolas e cooperará coas autoridades competentes na identificación dos suxeitos responsábeis das accións que poidan supor violación das leis aplicábeis ao presente sitio web.

3.- OBRIGAS XERAIS DO USUARIO

O usuario, ao aceptar las presentes Condicións xerais de uso, ten a obriga expresa de:

● Non realizar ningunha acción destinada a prexudicar, bloquear, danar, inutilizar, sobrecargar, de forma temporal ou definitiva, as funcionalidades, ferramentas, contidos e/ou a infraestrutura da páxina web, de xeito que impida a súa normal utilización.

● Non introducir nin realizar contidos inxuriosos ou calumniosos, tanto de outros usuarios coma de terceiros alleos á Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

● Non utilizar calquera dos materiais e informacións contidos neste sitio web con fins ilícitas e expresamente prohibidas nas presentes Condicións xerais de uso, e que resulten contrarias aos dereitos e intereses da Fundación Entreculturas Fe y Alegría, os seus usuarios e/ou terceiros.

● O usuario responderá de todos os danos e prexuízos de toda natureza que a Fundación Entreculturas Fe y Alegría ou calquera terceiro poda sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigas ás que queda sometido por virtude deste “Aviso Legal” ou da lei en relación co acceso e/ou utilización da páxina http://laluzdelasninas.org

4.- CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN DO USUARIO EN DIFERENTES SECCIÓNS E FERRAMENTAS DE HTTP://LALUZDELASNINAS.ORG: BLOGS E COMENTARIOS.

O usuario pode participar activamente en determinadas seccións e ferramentas postas á súa disposición por parte da Fundación Entreculturas Fe y Alegría en http://laluzdelasninas.org, como a inserción de comentarios en blogs e noticias.

Para a participación nos blogs, o usuario deberá identificarse, comprometéndose a que calquera información ou opinión que introduza sexa conforme á Lei, a moral e a orde pública, absténdose de realizar comentarios que sexan contrarios ás normas de etiqueta da internet.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría, a través dos seus administradores, reserva o dereito de editar ou eliminar calquera mensaxe, ou impedir o acceso aos blogs ao usuario que incumpra as normas de utilización destas ferramentas sen necesidade de previo aviso. Esa non publicación non poderá ser considerada en ningún momento nin por ningún motivo unha limitación do dereito fundamental á liberdade de expresión do usuario.

A título enunciativo, e en ningún caso limitativo ou excluínte, o usuario dos blogs de http://laluzdelasninas.org, comprométese expresamente a:

● Non introducir ou difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou que atenten contra os dereitos e liberdades fundamentais dos individuos e en xeral contraveñan os principios de legalidade, responsabilidade, protección da dignidade humana e a protección de menores.

● Non introducir nin utilizar os blogs para realizar agravios, insultos, provocacións, descualificacións persoais ou introducir contidos cunha linguaxe impropia ou inadecuada, sexan dirixidos eses contidos a un participante ou non. Asemade, tampouco poderán realizarse denuncias nin acusacións de ningún tipo.

● Non introducir ou difundir publicidade nin ofertas comerciais e/ou promocións de terceiras empresas alleas á Fundación Entreculturas Fe y Alegría. Igualmente, os usuarios dos blogs non están autorizados a introducir cadeas de mensaxes, felicitacións ou mensaxes que non teñan relación algunha co contido do blog/nova.

● Non introducir ou difundir virus ou software nocivo susceptíbel de provocar danos nos sistemas informáticos.

● Non introducir contidos protexidos (entre outros imaxes, sons, fotografías, vídeos, textos, documentos) polos dereitos de autor e a propiedade industrial (entre outras: marcas, nomes comerciais, distintivos gráficos) sen contar coa autorización expresa dos seus respectivos propietarios ou titulares dos dereitos.

O usuario recoñece e acepta que calquera comentario e/ou opinión que manifeste e sexa publicada, será da súa exclusiva responsabilidade a todos os efectos. Neste sentido, o usuario será directamente responsábel dos danos e prexuízos causados a terceiros derivados da utilización do blog, así como dos danos e prexuízos causados pola falta de legalidade, veracidade, exactitude, moralidade e de toda a información e opinións que proporcione ou faga accesíbel a outros usuarios e/ou visitantes de  http://laluzdelasninas.org.

5.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

O sitio web http://laluzdelasninas.org, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas (incluíndo textos, documentos, fotografías, debuxos e representacións gráficas entre outros), así como logotipos, marcas ou outros signos distintivos, atópanse protexidos polos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que a Fundación Entreculturas Fe y Alegría é titular ou ostenta autorización para a explotación dos mesmos por parte dos lexítimos titulares.

O usuario ten a obriga de usar os contidos de forma dilixente e correcta, dacordo á lei, a moral e a orde pública.

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría autoriza ao usuario a visualizar a información que se contén neste sitio web, así como para efectuar reproducións privadas (simple actividade de descarga e almacenamento nos seus sistemas informáticos), sempre e cando os elementos sexan destinados unicamente ao uso persoal ou para finalidades previamente autorizadas pola Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

O usuario non está autorizado para proceder á distribución, modificación, cesión ou comunicación pública da información contida nesta web en calquera modo e calquera que sexa a súa finalidade.

6.- ENLACES.

As conexións e enlaces a sitios ou páxinas web de terceiros establecéronse unicamente como unha utilidade para o usuario. A Fundación Entreculturas Fe y Alegría non é, en ningún caso, responsábel das mesmas ou do seu contido.

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de enlaces entre os contidos deste sitio e contidos situados fóra do mesmo ou calquera outra mención de contidos externos a este sitio. Eses enlaces ou mencións teñen unha finalidade exclusivamente informativa e, en ningún caso, implican o apoio, aprobación ou relación algunha entre a Fundación Entreculturas Fe y Alegría e as persoas ou entidades autoras e/ou xestoras deses contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

Para realizar enlaces coa páxina web http://laluzdelasninas.org será precisa a autorización expresa e por escrito da Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

7.- RESPONSABILIDADE.

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas do portal http://laluzdelasninas.org que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control ou alleas á súa vontade, nin de aqueles que sexan producidos pola existencia de virus informáticos na internet.

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría non asume responsabilidade algunha por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos, producidos por:

● Interferencias, interrupcións, erros, omisións, demoras, bloqueos ou desconexións motivadas por erros nas liñas e redes de telecomunicacións ou por calquera outra causa allea ao control da Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

● Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, como virus informáticos ou calquera outro;

● Uso indebido ou inadecuado da páxina web 4wordstoopentheworld.org.

● Errores de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas.

8.- XURISDICIÓN.

En caso de controversia ou conflito que poida derivarse da interpretación ou cumprimento do presente Aviso Legal, as mesmas serán resoltas ante os Tribunais e Xulgados de Madrid, España.

Se algunha cláusula ou apartado das presentes Condicións xerais, que non sexa de natureza esencial para a existencia da mesmo, é declarada nula ou inaplicábel, a validez das restantes cláusulas non se verá afectada.