Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo ACTUA

Política de privacidat

Aquesta Política de Privacitatéspartintegrant de les condicionsgenerals. L’accés i la navegaciópelnostrelloc web, aixícoml’úsdelsserveis que inclou, impliquen l’acceptació de les condicionsgenerals (i, per tant, de la política de Privacitat i la política de Cookies). Si usplau, llegiu-les atentament.

En aquesta Política de Privacitatusinformem sobre:

– Quiés el responsable del tractament de les sevesdades?

– Quienspot facilitar dades?

– Quinesdadesrecopilem?

– Coms’utilitza la informació?

– Comunicacionsmitjançant el correuelectrònic

– Com i on es comparteix la informació?

– ¿Durante cuánto tiempo vamos a mantener los datos personales?

– Seguretat de les dadesproporcionades

– Elsseusdrets i l’accés a la informació

– Responsable de la Privacitat

– Canvis a la Política de Privacitat

Quiés el responsable del tractament de les sevesdades?

Totes les dadesfacilitadespelsUsuaris de www.entreculturas.org seranincorporades i tractades, ja sigui per mitjanstelemàtics, informàtics i no automatitzats, en fitxersdeclaratsdavant la AgènciaEspanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), sent responsable d’aquestsfitxers la:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA

Carrer Maldonado, 1 A. Planta 3
28006 Madrid (Espanya)
CIF. G-82409020
datos@entreculturas.org

Quienspot facilitar dades?

Al accedir-hi a la nostrapàgina, vostèmanifesta que totes les dades que ens facilita, ja siguinobligatòries per a prestar el servei o informació, o bésiguindadesvoluntàriesquan es desitjacol•laborarambnosaltres, deixar un comentarialsnostres blogs o participar en les nostrespeticions, son veraces i correctes, és a dir, responen a la sevasituació real. Proporcionar aquestesdadessuposa que han sigutsubministrades de forma voluntària i que es dóna el consentiment per a que puguen ser tractadestant de manera informàticacom de forma no automatitzada i per a finsdeterminats i legítims que la Fundación Entreculturas Fe y Alegría descriu a continuació. No seranutilitzats per a fins incompatibles, ni cedits a tercerssense el seuconsentiment.

Quinesdadesrecopilem?

Al enviar una consulta d’informació, inscriure’salsnostresnewsletters, participar en les nostresaccions, facilitar el seurecolzament a les nostrescampanyes, posar-se en contacte ambnosaltres per mitjà del correuelectrònic, deixarcomentarisalsnostres blogs o bécol•laborarambnosaltres (ja siguicom a soci i/o com a donant), podemsol•licitar que ensfaciliti una serie de dades e informacionspersonalscom ara el seunom, cognoms, adreça, correuelectrònic, telèfon de contacte, etc. Per a fer-se soci o donant de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría, sol•licitaremaltrescategories de dades.

Les dades que demanem, i que sónobjecte de tractamentseransempreadequades, pertinents i no excessives a la sevasol•licitudd’informació, col•laboració i/o participaciódins la Fundación Entreculturas Fe y Alegría

Coms’utilitza la informació?

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría utilitzarà la informació que ensproporcioni per a les finalitatsrequerides a cada un delsformularis de recollida de dades:

a) Resposta a sol•licitudsd’informació de l’usuari. En cas que ensremeti una sol•licitudd’informació, tractarem les sevesdadesamb la finalitat de rebre, gestionar, tramitar i donar resposta a les consultes i sol•licituds de informació que ensenviíviaelsmitjans de contacte de la nostra web o remeses a les nostresseus i delegacions.

b) Subscripció al Butlletí de notícies o Newsletters. Tractarem les sevesdadesd’identificació i correuelectrònic per enviar-li les nostresnotícies i newsletters. Podrà donar-se de baixa en qualsevolmoment.

c) Col•laborar o participar a les accions de peticióorganitzades per la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. Les dadesfacilitades es tractaran per a remetre-li informació per mitjà del correuelectrònic i/o postal de les nostresaccions o d’accionsorganitzadesconjuntamentambtercers per part de la Fundació. Si les peticions es presenten davantd’unOrganisme nacional o supranacional, podrancedir-se les dadesfacilitades per a la comprovació i verificació de les peticionspresentades.

d) Participar i incorporar comentarisalsnostres blogs. Per tal de participar alsnostres blogs i que el seucomentari es puga publicar, tractarem les dadesd’usuari i el correuelectrònicamb la finalitatd’identificar i gestionar la sevapublicació a la nostra web.

e) Col•laboraractivamentmitjançant una donació o fer-se soci de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. En cas que accedeixi al nostreformulari en la secció «col•labora» i empleni les sevesdades, la informació facilitada es tractaràamb la finalitat de la gestióeconòmica, comptable, fiscal i administrativa delsassociats i donants de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

f) Altresactivitatsorganitzades per la Fundación Entreculturas Fe y Alegría. Es podràcol•laborar i participar en accionsorganitzades i/o promogudes per la Fundació, facilitant les dades que es requereixinalsformulariscorresponents i per a les finalitats que expressaments’indiquinelsformularis

Comunicacionsmitjançant el correuelectrònic

Al enviar-nos una consulta o sol•licitudd’informaciómitjançant el correuelectrònic de contacte, ensestàproporcionant el consentiment, conscient i de forma expressa per altractament de les dadesfacilitades a la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

Dinselsnostrescorreuselectrònicstrobarà la informació per a revocar el consentiment o donar-se de baixa de qualsevolcomunicació de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

Com i on es comparteix la informació?

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría informa, de manera expressa, que en els casos en quècol•labora o participa a determinadesaccions (Cursa solidària, Concertsolidari, Peticions a NacionsUnides, Socis i Donacions, etc.), procedirem a cedir les sevesdadesalsorganismes i administracions, bancs i demésentitatscol•laboradores de conformitatamb la normativa legal vigent i per a la gestió corporativa de la informació.

Seguretat de les dadesproporcionades

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría dónamoltaimportància a la seguretat de tota la informació i a les dades de caràcter personal que tractem. Malauradament, la transmissiód’informacióvia Internet no éscompletament segura; per aquesta raó, nosaltresfemesforços i destinem recursos a millorardia a dia la nostrapàgina web per tal que les funcionalitats que es posin a la sevadisposiciósiguinmés segures (La funcionalitat https s’haimplementat en elsformularis de socis i donacionsamb la finalitat de protegir les dadeseconòmiques i financeresambeines de xifrat SSL).

Un cophàgimrebut la sevainformació, s’implementen mesures de seguretat per a garantir l’accés, confidencialitat, integritat i evitar qualsevolpèrdua, mal ús i/o alteració de les dades que es troben sota el nostre control. Les nostrespolítiques de seguretat i privacitatsónrevisadesperiòdicament i milloradessegonssiguinecessari i només el personal autoritzat té accés a la informació de l’usuari.

Elsseusdrets i l’accés a la informació

De conformitatamb la normativa vigentcomunitària (Directiva 95/46/UE) i espanyola (LleiOrgànica 15/1999, de 13 de desembre) té la possibilitatd’exercirelssegüentsdretspersonalíssims, acreditant de forma fefaent la sevaidentitat, ja siguimitjançantmitjanselectrònics (en el cas de newsletters i correuselectrònics) o béadreçant-se per escrit al nostre Responsable de Privacitat.

Elsseusdretssónelssegüents:

• Dret a revocar el consentiment i sol•licitar que no es processin les sevesdadespersonalsambfinscomercials, ni per enviar-li comunicacionsmitjançantcorreuelectrònic, missatgessms i newsletters.

• Dretd’accés a la informació que disposem relativa a la seva persona, especificant les finalitats del tractament que es realitzen i les comunicacions a tercers, administracions i empreses, ja sigui per estar autoritzades per llei, per ser necessàries per a la prestació del serveisol•licitat o bé per haver-nos atorgat el consentimentprèviament.

• Dret de rectificació de les sevesdades, gràcies al quals’actualitzen i posen al dia la informació i dades de que disposemsegons la informació que ensfaciliti.

• Dret a la cancel•lació de les sevesdades, un copcomplertselsterminislegals de conservació que estableix la normativa d’aplicació.

• Dret a oposar-se a la realització de qualsevolactivitat de tractament de les sevesdades, mitjançant la revocació de la sevaautorització/consentiment.

La pàgina http://laluzdelasninas.org potcontenirenllaços a i des d’altrespàgines web, ja siguidelsnostrespatrocinadors, socis, empresesassociades o empresescol•laboradores, entre d’altres. Si accedeix a aquestespàgines, ha de tenir en compte que en elles es poden tornar a sol•licitardades o informacionspersonals. Per això, li preguem que, quan visite aquestespàgines, revisi també la seva política de privacitat.

Responsable de la Privacitat

En qualsevolmoment es potsol•licitar, de manera totalmentgratuïta, ja sigui per carta o mitjançantcorreuelectrònic, l’exercicidelsseusdrets, i hauràd’incorporarjuntamb la sol•licitud una fotocòpia del seu DNI/NIE/Passaport, puix que es tractad’undretpersonalíssim.

En qualsevolmoment es potsol•licitar, de manera totalmentgratuïta, ja sigui per carta o mitjançantcorreuelectrònic, l’exercicidelsseusdrets, i hauràd’incorporarjuntamb la sol•licitud una fotocòpia del seu DNI/NIE/Passaport, puix que es tractad’undretpersonalíssim.

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA
Att. Responsable Privacitat
Calle Maldonado, 1 A. Planta 3.
28006 Madrid (Espanya)

Canvis a la Política de Privacitat

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría pot modificar o adaptar la seva Política de Privacitat i Tractament de dades de Caràcter Personal. Usrecomanem que la visiti cada vegada que naveguipellloc web amb la finalitatd’estarsempreinformatprèviament a la facilitació de qualsevol de les sevesdades.