Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo
Entreculturas ONG Jesuita para la educación y el desarrollo ACTUA

Avís legal

L’accés i la navegaciópellloc web impliquen l’acceptacióexpressa i íntegra de totes i cadascuna de les presentscondicionsgenerals, incloses la Política de privacitat i de Cookies, relativa a les finalitatsdelstractaments de les dades que enssiguinfacilitades. Li recomanem que les llegeixiatentament. Excepteindicacióexpressa en contrari, l’accés a la informació mostrada a les pàgines del portal éstotalmentgratuïta.

En el presentAvís Legal trobaràinformació sobre:

1. Identificació Legal.

2. CondicionsGeneralsd’Ús.

3. ObligacionsGenerals de l’Usuari.

4. Participació de l’usuari a diferentsseccions i eines: Blogs i Comentaris.

5. PropietatIntel•lectual i industrial.

6. Enllaços.

7. Responsabilitat.

8. Jurisdicció.


1.- IDENTIFICACIÓ LEGAL

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del ComerçElectrònic, les dadesidentificatives del titular de http://laluzdelasninas.org, són:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA

Carrer Maldonado, 1. Planta 3.
28006 Madrid (España)
CIF: G-82409020
Inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri de l’Interioramb el nº 28/1.127

Per a qualsevoldubte o consulta, pot posar-se en contacte ambnosaltres al Telf.: 91.5902672, Fax: 91.5902673 o adreça de correuelectrònic: datos@entreculturas.org

L’accés a http://laluzdelasninas.org suposal’acceptacióexpressa de l’Usuari de les presentscondicions de l’Avís legal que podran ser modificades o substituïdes per la  Fundación Entreculturas Fe y Alegría en qualsevolmoment i sensepreviavís

2.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les següentsCondicionsGenerals regulen l’ús i l’accés al portal Web http://laluzdelasninas.org, la finalitat de la qualés servir de porta d’entrada per oferiralsusuarisinformació, serveis i contingutsvia Web.

Qualsevolusuari que accedeixi en aquesta web, hauràd’acceptar les presentsCondicionsGenerals, entenent-se la utilització de la web com la sevaacceptació.

Aixímateix, aquellespàgines, elstitularsdelsqualssiguintercers, a les que es puguiaccedirmitjançantenllaços i que presenten altrescondicionsgenerals, hauran de ser igualmentacceptades.

L’usuari es compromet a fer un úsadequatdelscontinguts, serveis, notícies, i blogs accessibles a http://laluzdelasninas.org, ambsubjecció a la llei i a les presentsCondicionsgeneralsd’ús, respectant en totmomentalsdemésusuarisd’aquesta web.

En cas d’incompliment total o parcial de les presentscondicions, la Fundación Entreculturas Fe y Alegría es reserva el dret a denegar l’accés a http://laluzdelasninas.org sensenecessitatd’avísprevi a l’usuari.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría adoptarà totes les mesures que tingui al seuabast per impedir qualsevoltipus de conducta contrària a les Lleisespanyoles i cooperaràamb les autoritatscompetents en la identificaciódelssubjectes responsables de les accions que puguinsuposar una violació de les lleis aplicables al presentlloc Web.

3.- OBLIGACIONS GENERALS DE L’USUARI

Al acceptar les presentsCondicionsgeneralsd’ús, l’usuaris’obligaexpressament a:

● No realitzarcapacció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, ja sigui de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi el seuús normal.

● No introduir ni realitzarcontinguts injuriosos o calumniosos, tantd’altresusuariscom de tercersaliens Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

● No utilitzarcapdelsmaterials i informacionscontinguts en aquesta Web ambfinalitatsil•lícites i expressamentprohibides a les presentsCondicionsgeneralsd’ús i contràriesalsdrets i interessos de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría, delsseususuaris i/o de tercers.

● L’usuarirespondrà de totselsdanys i perjudicis de qualsevolnaturalesa que la Fundación Entreculturas Fe y Alegría o qualsevol tercer puguisofrircom a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a que queda sotmès en virtutd’aquest «Avís legal» o de la llei en relacióambl’accés a i/o utilització de la pàgina http://laluzdelasninas.org

4.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE L’USUARI A DIFERENTS SECCIONS I EINES DE HTTP://LALUZDELASNINAS.ORG: BLOGS I COMENTARIS.

L’usuaripot participar activament a determinadesseccions i eines que  Fundación Entreculturas Fe y Alegría posa a la sevadisposició a http://laluzdelasninas.org, com ara la inserció de comentaris en blogs i notícies.

Per a la participacióals Blogs, l’usuarihauràd’identificar-se i es compromet a que qualsevolinformació o opinió que introdueixisigui conforme a la Llei, la moral i l’ordrepúblic, abstenint-se de realitzarcomentariscontraris a les normes d’etiquetad’Internet.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría, mitjançantelsseusadministradors, es reserva el dret a editar o eliminar qualsevolmissatge o a impedir l’accésals Blogs a l’usuari que incompleixi les normes d’utilitzaciód’aquesteseinessensenecessitat de previavís. La seva no publicació no podràésser en capmoment considerada ni per capmotiu una limitació del dretfonamental a la llibertatd’expressió de l’usuari.

A títolenunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuaridels Blogs de http://laluzdelasninas.org, es comprometexpressament a:

● No introduir o difondrecontinguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempten contra elsdrets i llibertatsfonamentalsdelsindividus; i, en general, que contravinguinelsprincipis de legalitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana i protecciódelsmenors.

● No introduir ni utilitzarels Blogs per realitzargreuges, insults, provocacions, desqualificacionspersonals o per introduircontingutsamb un llenguatgeimpropi o inadequat, ja siguindirigits a un participant o no. Aixímateix, tampoc es permet la realització de denuncies ni acusacions de captipus.

● No introduir o difondrepublicitat ni ofertes comercials i/o promocionals de terceresempreses alienes a Fundación Entreculturas Fe y Alegría. Igualment, elsusuarisdels Blogs no estanautoritzats a introduircadenes de missatges, felicitacions o missatgessensecaprelacióamb el contingut del Blog/Notícia.

● No introduir o difondre virus o software nociu susceptible de provocar danysalssistemesinformàtics.

● No introduircontingutsprotegits per dretsd’autor (com ara, imatges, sons, fotografies, vídeos, textos o documents, entre d’altres) i de la propietat industrial (com ara, marques, nomscomercials o distintiusgràfics, entre d’altres) sensel’autoritzacióexpressadelsseusrespectiuspropietaris o titularsdelsdrets.

L’usuarireconeix i accepta que qualsevolcomentari i/o opinió que manifeste i siga publicada seràresponsabilitat exclusiva seva a totselsefectes. En aquestsentit, l’usuariseràdirectament responsable pelsdanys i perjudiciscausats a tercers i derivats de la utilització del Blog, aixícompelsdanys i perjudiciscausats per la manca de legalitat, veracitat, exactitud, moralitat i per tota informació i opinions que proporcioni o faciaccessible a altresusuaris i/o visitants de http://laluzdelasninas.org.

5.- PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL.

El lloc web http://laluzdelasninas.org, les sevespàgines i la informació o elements que conté (i que inclou textos, documents, fotografies, dibuixos o representacionsgràfiques, entre d’altres), aixícomlogotipus, marques o altres signes distintius, es trobenprotegits per drets de la propietatintel•lectual o industrial, sent la Fundación Entreculturas Fe y Alegría la seva titular o ostentantautorització per a la sevaexplotació per partdelsseuslegítimstitulars.

L’usuaris’obliga a utilitzarelscontinguts de manera diligent i correcta, de conformitatamb la llei, la moral i l’ordrepúblic.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría autoritza a l’usuari a visualitzar la informaciócontinguda en aquestlloc web, aixícom a efectuar reproduccionsprivades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en elsseussistemesinformàtics), sempre que elsseuselements es destinen únicament a fer un ús personal o per a finsprèviamentautoritzats per la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

L’usuari no estàautoritzat a distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament la informaciócontinguda en aquesta Web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la sevafinalitat.

6.- ENLLAÇOS.

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines Web de tercerss’hanestablertúnicamentcom una utilitat per l’usuari. La Fundación Entreculturas Fe y Alegría no serà, en qualsevol cas, responsable d’aquests ni del seucontingut.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría no assumeixcapresponsabilitat derivada de l’existènciad’enllaços entre elscontinguts del seulloc web i elscontingutssituatsforad’ell o qualsevolaltramenció de contingutsexterns al seulloc web. Aquestsenllaços o mencionstenen una finalitatexclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el recolzament, aprovació o relació alguna entre la Fundación Entreculturas Fe y Alegría i les persones o entitats autores i/o gestores d’aquestscontinguts o titularsdelsllocs web on es troben.

Per crear enllaçosamb la pàgina Web http://laluzdelasninas.org es necessita la autoritzacióexpressa i per escrit de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.


7.- RESPONSABILITAT.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegríano garanteixl’accéscontinuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitatdelselements i informacionscontinguts a les pàgines del portalhttp://laluzdelasninas.org que poden veure’simpedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que es trobenfora del seu control o alienes a la sevavoluntat, ni d’aquells que haginestatproduïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría no assumeixresponsabilitat alguna per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despesesproduïdes per:

● Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexionsderivadesd’errors a les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevolaltra causa aliena al control de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

● Intromissionsil•legítimesmitjançantl’ús de programes malignes de qualsevoltipus i mitjançantqualsevolmitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevolaltres;

● Úsindegut o inadequat de la pàgina web https://www.laluzdelasninas.org/

● Errors de seguretat o navegacióproduïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

8.- JURISDICCIÓ.

Qualsevolcontrovèrsia o conflicte que pugui derivar-se de la interpretació o compliment del presentAvís Legal, es resoldràdavantelsTribunals i Jutjats de Madrid, Espanya.

Si alguna clàusula o apartat de les presentsCondicionsgenerals, que no sigui per natura essencial per a la sevaexistència, es declara nul•la o inaplicable, la validesa de les clàusulesrestantson es veurà afectada.